NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN – lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông Đồ – Vp. Duyên Thập Tự

TN-087b-lễ Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, Tông Đồ NHỮNG TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN (Cv 12,1-11 /  2Tm 4,6-8.16.17-18 / c) VP Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn Hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phê-rô

Đọc thêm