TÂN VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG CŨNG LÀ VIỆN PHỤ ĐAN VIỆN PHƯỚC SƠN M. GIOAN XXIII NGUYỄN VĂN SƠN

Sáng thứ 5 ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Đan viện Phước Sơn, Cộng đoàn Phước Sơn và các thành viên Tổng hội đã cùng dâng thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần. Viện phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long

Đọc thêm

NGHI THỨC ĐIỀU TRA TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO VỊ TÔI TỚI CHÚA- CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Nghi thức thiết lập cuộc điều tra tuyên phong chân phước và tuyên thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa – cha Biển Đức Thuận diễn ra vào lúc 12 giờ tại Hội trường tòa án của tòa Giám quản Roma,

Đọc thêm