HẠT GIỐNG TIN MỪNG

Thứ 4 Tuần III Thường Niên

(Dt 10,11-18; Mc 4,1-20)

Hình ảnh người gieo giống được Chúa Giê-su sử dụng mô phỏng mầu nhiệm Nước Trời mà Chúa Cha đã an bài sắp đặt. Thiên Chúa tung gieo tình thương của mình trong chính Lời của Người là Đức Giê-su. Thế nên, Đức Ki-tô chính là Hạt Giống Tin Mừng được gieo khắp cùng cõi đất. Do đó, Đức Ki-tô đã hiến tế chính mình làm hy lễ dâng lên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại. Quả thế, “Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo” (Dt 10,14). Vậy, đâu là mấu chốt cho thấy Đức Giê-su chính là Hạt Giống Tin Mừng và mỗi người đã đón nhận Hạt Giống Tin Mừng ra sao? 

Như tác giả thư Do-thái đã nói: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Quả thế, Thiên Chúa Cha đã ban tặng chính Con Một của Người là Đức Giê-su cho nhân loại và tất cả nhờ vào Danh Ngài để được ơn cứu độ. Do đó, như chính Ngài đã nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Thế nên, “Đấng Ki-tô phải trường tồn mãi mãi” (Ga 12,34). Nhờ vậy, Hạt Giống Tin Mừng của Ngài đã được gieo vãi khắp cùng cõi đất và điều đó cho thấy: Đức Giê-su là Hạt Giống Tin Mừng mà Chúa Cha gieo vãi khắp mặt đất này.  

Mặt khác, vì “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14). Quả thật, “từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,16). Do đó, Người là hạt giống bất diệt đã tự hủy mình và mục nát đi để sinh thật nhiều hạt khác. Người đã tự ví mình như hạt giống phải mục nát đi mới sinh được nhiều hạt khác. Bởi lẽ, “cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1 Cr 15,53). Đó cũng hạt giống Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi. Mỗi người tựa như mảnh đất tâm hồn được Lời Chúa gieo vào để lớn lên và sinh hoa kết quả dồi dào. Quả vậy, “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Thật thế, một chút kinh nghiệm về hạt lúa gieo trồng cho ta có một kinh nghiệm về mầu nhiệm “Tự Hủy và Phục Sinh” của Đức Ki-tô. Như kinh nghiệm thánh Phao-lô cho thấy: “Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ; gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có thần khí” (1 Cr 15,43-44).   

Mảnh đất tâm hồn nơi mỗi người luôn được Hạt Giống Tin Mừng gieo vãi. Thế nên, Lời của Thiên Chúa Cha luôn gieo vào tâm hồn mỗi người để sinh lợi cho Nước Chúa. Tình thương của Thiên Chúa chan hòa khắp vũ trụ. Nhờ đó, bất cứ ai luôn biết mở rộng lòng mình để cho Hạt Giống Tin Mừng được bén rễ sâu, phát triển không ngừng và trổ sinh hoa trái dồi dào. Thế nên, “không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ; nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Đấng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18). Qua đó, mỗi người được mời gọi trở nên mảnh đất tốt để Hạt Giống Tin Mừng trổ sinh dồi dào cho vinh Danh Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin thánh hóa tâm hồn con nên trong sạch và tốt lành để Lời Ngài được gieo trồng và trổ sinh bội thu ơn cứu độ Ngài ban.  

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X