TÂN VIỆN PHỤ HỘI TRƯỞNG CŨNG LÀ VIỆN PHỤ ĐAN VIỆN PHƯỚC SƠN M. GIOAN XXIII NGUYỄN VĂN SƠN

Sáng thứ 5 ngày 31 tháng 12 năm 2020, tại Đan viện Phước Sơn, Cộng đoàn Phước Sơn và các thành viên Tổng hội đã cùng dâng thánh lễ Kính Chúa Thánh Thần. Viện phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên chủ tế và Viện phụ Vinh Sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh giảng lễ.

Vào lúc 8g 00’, tất cả các cử tri có mặt tại phòng hội để bỏ phiếu, dưới sử chủ toạ của Viện phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, với tư cách Viện phụ Hội Trưởng dự khuyết.

Kết quả, cha M. Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn đã được bầu làm Viện phụ Hội Trưởng cũng là Viện phụ Đan Viện Phước Sơn. Ngài là Viện phụ thứ 5 của Đan viện.

Ngài xin Cộng đoàn và Hội Dòng nâng đỡ ngài trên bước đường mới bằng lời cầu nguyện và cũng như cộng tác trong tình bác ái yêu thương.

Vị chủ tọa cho kéo chuông báo tin có Bề Trên mới. Toàn thể cộng đoàn tập trung tại phòng bỏ phiếu; nhỏ trước lớn sau, rước Tân Viện Phụ vào nhà nguyện. Cha Tân Viện Phụ tuyên xưng đức tin theo nghi thức của Hội Dòng.

Vị chủ tọa trao cho Tân Viện Phụ chìa khóa nhà tạm, chìa khóa nhà thờ, chìa khóa nội vi và cuốn Thánh Luật.

Từng anh em khấn trọng và khấn tạm tiến lên hứa vâng phục Tân Viện Phụ.

Sau đó Cộng đoàn hát kinh Te Deum để cảm tạ Thiên Chúa và dâng lời cầu nguyện cho cha Tân Viện Phụ.

Vài dòng tiểu sử về Tân Viện phụ Hội Trưởng M. Gioan XXIII Nguyễn Văn Sơn

  1. Sinh ngày 13.05.1980, tại Giáo Xứ Bột Đà, Giáo Phận Vinh.
  2. Vào dòng ngày 09.09.1999.
  3. Vào nhà tập ngày 13.01.2001.
  4. Khấn tạm ngày 01.01.2003
  5. Khấn trọn đời ngày 07.10.2006
  6. Lãnh thừa tác linh mục ngày 30.09.2017
 
* Một số hình ảnh về Tân Viện Phụ

You May Also Like

Trả lời

X